Skip to main content

TRAUMA A ZÁVISLOST SPOLU SOUVISÍ
Existují nové pohledy, jak porozumět traumatu a závislosti.
Polyvagální přístupy ctí moudrost těla a zároveň integrují nejnovější poznatky neurovědy.

Můžeme vytvářet nové paradigma – osvobození od zahanbování a patologizace závislosti. Závislost a zacyklení jsou paradoxy reakcí na trauma, které nebyly zatím náležitě pochopeny.

Felt Sense Polyvagal Model™ je jedním z nových přístupů, díky kterému můžeme s respektem porozumět závislosti a léčit reakce na trauma pomocí hlubokého ztělesněného naslouchání. Je důležité pochopit svůj příběh v souvislostech života. Je to osvobozující, léčivé a zbavuje nás to pocitu viny, sebedestrukce a utrpení.

Felt Sense Polyvagal Model™ je terapeutický přístup, který povstal z praxe paní Jan Winhall, který aplikuje a kombinuje dva přístupy pro práci s tělem – Polyvagální teorii a Focusing. Tradiční psychoterapie poskytuje přístup shora dolů – tj. z hlavy(mysli) do těla, na tělo orientované přístupy jdou zdola nahoru – z těla do hlavy. Přístup FSPM je kombinovaný a obousměrný. Pracuje s pocity, myšlenkami, emocemi, vzpomínkami a rámuje je v kontextu celého příběhu těla. Tento vtělující proces umožňuje zpracování traumatizující události  a jejího pochopení příběhu v celostním kontextu těla, psyché a mysli. Aplikovaná polyvagální teorie v tomto směru poskytuje orientaci v hierarchii okruhů autonomního nervového systému a našich obranných mechanismů, vyjasňuje důraz na prožívání bezpečí (neurocepce) a umožňuje využití přirozeného jevu koregulace v prožívání sociálního propojení s druhou lidskou bytostí. Uvolnění nezpracovaných emočních nábojů prožívaného ohrožení a nebezpečí a pochopení svých reakcí jako jediných možných vítězných strategií přežití – to je osvobozující a léčivé. Jsme bez viny. Trauma nás okrádá o bezpečí, sounáležitost a důstojnost. Bez uspokojení těchto základních potřeb hledáme RYCHLÉ a JAKÉKOLIV FUNGUJÍCÍ způsoby ukojení, které nám pomohou přežít. Společně můžeme najít a vytvořit jinou, stejně významnou a fungující strategii přežití. Takovou, která nám dovoluje žít důstojně a s radostí.

Polyvagální teorie Stephena Porgese poskytuje nový způsob chápání autonomního nervového systému, a učí nás, že tělo reaguje na nebezpečné prostředí přepnutím do neurofyziologických stavů útěk/boj, nebo uzavření/zamrznutí, aby nám pomohlo přežít, když nemáme možnost úniku. Již dříve byly disociativní stavy a sebepoškozování vnímány citlivými terapeuty jako způsob, jak se tělo vyrovnává se situací, ale nebyly k dispozici sofistikované biologické vysvětlení, proč tomu tak je. Dnes toto vysvětlení máme díky polyvagální teorii.

Z pohledu polyvagální teorie Stephena Porgese dává smysl, že sebepoškozující chování, které často vede k závislosti, působí jako hnací síla ke změně stavu. Když jsme ve stresu, naše tělo přechází do režimu útěk/boj. Alkohol, drogy, přejídání a sex atd. posouvají náš neurofyziologický stav do stáhnutí se a otupění. To přináší fyzickou a emocionální úlevu. Zamrznutí a disociativní stavy nám pomáhají chránit se před nesnesitelnými pocity a bolestí. Pokud zůstaneme otupělí, odpojení či disociovaní příliš dlouho, tělo může zatoužit po vysoce rizikovém chování, které spustí adrenalin, a přesune nás zpět do aktivace a režimu boj/útěk. Jsou to galantní pokusy o zvládnutí situace, kdy náš nervový systém detekuje nebezpečí a nedovolí nám uvolnit se a spojit se s ostatními. A my tak moc toužíme být v bezpečí a milováni, přijati, akceptováni, propojeni s ostatními.

Eugene Gendlin jako první použil termín „pociťovaný vjem“ (Felt Sense) a je tvůrcem – zakladatelem kontemplativní praxe zvané Focusing. Focusing je proces, který nám pomáhá najít naše implicitní ztělesněné vědění o problému v našem životě. Vědění pro nás může být zpočátku nejasné, ale opakované obrácení pozornosti dovnitř a naslouchání svému tělu se soucitem umožňuje vytvořit pociťovaný vjem z těla, celkové vnímání situace, integrace daného vjemu do celku příběhu a souvislostí.

Myšlenky, pocity, fyzické vjemy a vzpomínky jsou různé aspekty zkušeností, které vytvářejí cestu k pociťovanému vjemu. Kladením otázek na tyto aspekty pomáhám klientovi prohloubit jeho ztělesněné rozpoznání problému. Jakmile se vytvoří pociťovaný vjem, zastavíme se a zůstaneme s plností prožívání. Někdy dochází k pocitovému posunu, fyzickému uvolnění, když klient integruje nové poznání. Tento posun je moudrostí, věděním těla a ukazuje směr růstu a uzdravení. Klient cítí úlevu, usazení. Focusing je přirozený proces, který probíhá neustále, jen si to neuvědomujeme. Pro mnoho lidí v traumatu je tělo nepřítel a ve spojení s tělem stále prožívají nebezpečí. Gendlin si to velmi dobře uvědomoval, proto je jeho přístup – Focusing v šesti krocích – velmi respektující.

Jak probíhá terapie FSPM?

FSPM je mnohoúrovňový a komplexní terapeutický nástroj pro řešení projevů traumatu v lidském organismu. Svým celostním a hluboce vtěleným přístupem splňuje vysoké požadavky na efektivitu a účinnost terapie. Zahrnuje v sobě oba přístupy práce a integrace: top-down a bottom-up. Tento obousměrný přístup tak propojuje kognitivní a vědomou část našeho prožívání s nevědomými a mnohdy iracionálními obsahy, které nese moudrost těla. Další velmi efektivní a trvalý přínos této terapie je, že klient se během terapeutických sezení naučí orientovat se ve svých autonomních stavech, dokáže se zorientovat ve fyziologických projevech svých reakcí a chování a tím dostává pod svoji vědomou kontrolu to, co jej dříve drželo ve vzorcích zacyklení, závislosti, agrese, úzkosti nebo rezignace či disociace.

Jedná se o cílenou práci s autonomním nervovým systémem. Své podvědomé reakce a obranné mechanismy můžeme vynořit do vědomí a rozpoznat jejich skrytý význam a osvobodit se.

 

Vzhledem k opravdu velmi širokému záběru tohoto způsobu terapeutického provázení zahrnuje FSPM mnoho účinných přístupů, které jsou seskupeny do celostního nástroje Embodied Assessment and Treatment Tool™ (EATT). EATT integruje hodnocení a léčbu v průběhu jednotlivých sezení. V souladu s prožitkovou povahou této práce a s pozorností věnovanou ztělesněnému procesu se klientova historie odvíjí tak, jak tělo odhaluje svá zraněná místa. S FSPM jako mapou začínáme sledovat klientův autonomní nervový systém, který je v tomto modelu kotvou.

FSPM terapie je prožitková, procesově orientovaná a ztělesněná. Díky EATT mám k dispozici mnoho nástrojů – kreativních, analytických, sebezkušenostních, introspektivních a podpůrných – díky kterým mohu svoji terapii přizpůsobit typu osobnosti klienta a jeho preferencím. Je to vskutku terapie šitá na míru v maximální možné míře.

FSPM respektuje jedinečnost a originalitu každého člověka a oslovuje přirozenou moudrost a kreativitu, která je nám dána k dispozici. Nám všem.

 

Terapie provádím osobně v Ostravě nebo online přes platformu ZOOM.

Objednávky
+420 720 395 407

inka@kranio-ostrava.cz

Inka Tichá, 2023